قیمت گذاری

برای آگاهی از جزئیات هر منو بهتر است به لینک "جزئیات منو" مراجعه نمایید

لیست زیر فقط بخشی از امکانات هر منو را شامل میشود

در یافت فایل منوی کلی


منوی چهار

تومان 450000

هر نفر

"غذاهای برنجی:8 نوع"
"غذاهای تجملی:3 نوع"
"کباب ها 100%"
"انواع خورشت:3 نوع"
"انواع خوراک:7 نوع"
"انواع سالاد و مخلفات:10 نوع"
"پذیرایی کامل"
"بهترین ظروف"
"انواع شیرینی"
"عصرانه:10 نوع"
"بهترین دکوراسیون"
"به ازای هر میز یک نفر مهماندار"


جزئیات منومنوی سه

350000 تومان

هر نفر

"غذاهای برنجی:6 نوع"
"غذاهای تجملی:1 نوع"
"کباب ها 100%"
"انواع خورشت:3 نوع"
"انواع خوراک:6 نوع"
"انواع سالاد و مخلفات:8 نوع"
"پذیرایی کامل"
"بهترین ظروف"
"انواع شیرینی"
"عصرانه:8 نوع"
"بهترین دکوراسیون"
"به ازای هر 8 نفر یک نفر مهماندار"

جزئیات منومنوی دو

280000 تومان

هر نفر

"غذاهای برنجی:5 نوع"
"غذاهای تجملی:1 نوع"
"کباب ها 70%"
"انواع خورشت:2 نوع"
"انواع خوراک:5 نوع"
"انواع سالاد:5 نوع"
"پذیرایی کامل"
"بهترین ظروف"
"انواع شیرینیع"
"عصرانه"
"بهترین دکوراسیون"
"به ازای هر 10 نفر یک نفر مهماندار"

جزئیات منومنوی یک

200000 تومان

هر نفر

"غذاهای برنجی:5 نوع"
"غذاهای تجملی"
"کباب ها 70%"
"انواع خورشت:1 نوع"
"انواع خوراک:3 نوع"
"انواع سالاد:5 نوع"
"پذیرایی کامل"
"بهترین ظروف"
"انواع شیرینی"
"عصرانه"
"بهترین دکوراسیون"
"به ازای هر 12 نفر یک نفر مهماندار"

جزئیات منو